מדורי פרשת השבוע.
הכותבים בהללויה


  

תורת הנפש.
הרב מאור דוד כהן 

   
  

מראה כהן.
הרב ראובן כהן.

   
  

עיונים ופרפראות.
מר גבריאל תירוש

   
  פרשה פשוטה.
הרבנית לאה טנג'י.
   
  מזווית נשית.
גב' אורית לבב.
   
   
  

תורת משה.
הרב משה אביטל זצ"ל.

 פרשת השבוע ויגש - ההתגלות אני יוסף
פרשת השבוע ויגש - ההתגלות אני יוסף

למה לא יכול היה כעת להתאפק, דווקא במעמד הזה כאן ועכשיו, אחרי התאפקות וסבלנות רבה כל-כך? אילו יכול, היה יוסף ממשיך להעליל על אחיו ובכך לכפר את כל החטאים שחטאו במכירתו. כיוון שלא יכל להתאפק, הרי שחטא המכירה לא כופר בשלמותו ובעטיו נהרגו עשרה הרוגי מלכות.


פרשת השבוע וארא - הנחש תנין והמטה
פרשת השבוע וארא - הנחש תנין והמטה

מטה האותות - "ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האותות" (שמות ד', י"ז). מטה האלוקים מטה הגאולה, נברא בין השמשות בערב שבת של בריאת העולם (משנה אבות ה', ו'). על המטה הזה מסופר נפלאות רבות במדרשי החכמים, מטה פלאים שעבר מדור לדור בירושה מאדם הראשון, עד משה אדון כל הנביאים.


פרשת השבוע ויחי - קודקוד יוסף ואחיו
פרשת השבוע ויחי - קודקוד יוסף ואחיו

כשחזרו מקבורת אביהם, עבר יוסף על הבור שהשליכוהו בו ובירך בדרך "ברוך שעשה לי נס במקום הזה". אמרו (האחים) עדיין הוא זוכר בליבו מה שעשינו לו. והוא לא נתכוון אלא לשם שמים, לברך על הנס.


פרשת השבוע ארי מות קדושים - העזאזל והגרלת השעירים
פרשת השבוע ארי מות קדושים - העזאזל והגרלת השעירים

תמיהתם של השטן ואומות העולם המקטרגים, מוקיעים את ישראל כעושים מעשים בלתי מובנים לפי השכל, שאין להסבירם בהסבר הגיוני כגון: שעטנז, חליצת יבמה, איסור אכילת חזיר, טהרת מצורע ושעיר המשתלח (חולין ק"ט). המצוה כשלעצמה, אפשר למצוא לה הסבר הגיוני, אלא שקשה למקטרגים ענין ההבדלים והניגודים שבמצוה, עד שגם ליצני ישראל לעגו לשעיר, והיו תולשים בשערו ואומרים לו...


פרשת השבוע שמיני - יום השידוכים הגדול
פרשת השבוע שמיני - יום השידוכים הגדול

מאמרו השבועי של מר גבריאל תירוש בענייני פרשת השבוע והשבוע פרשת שמיני: שתויי יין במקדש – "אש זרה", סודות תורה, ועוד


פרשת השבוע ויקרא - איסור הקטרת השאור והדבש
פרשת השבוע ויקרא - איסור הקטרת השאור והדבש

הקיצוניות פסולה בעבודת ה'- הדעת מחייבת להביא את המובחר שיש לנו כקרבן לה', על כן אנו תמהים מדוע אסרה תורה להביא את הדבש לקרבן על מזבח ה'? "קרבן ראשית תקריבו אותם לה' ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח" (ויקרא ב', י"א). הדבש מזין ומאיר עיניו של אדם, עד כי יונתן בן שאול בעת שהיה רעב, טעם מעט דבש ואמר: "ראו נא כי אורו עיני כי טעמתי מעט דבש הזה"


פרשת השבוע כי תשא - סניגוריה על אהרן
פרשת השבוע כי תשא - סניגוריה על אהרן

איך היה אחר-כך אהרן כהן על בני-ישראל הוא וזרעו עד סוף כל הדורות? ועוד: הרי אצל עבודה זרה נאמר "יהרג ואל יעבור" ומדוע לא מסר אהרן את נפשו? מדוע הסכים אהרן ליצור את העגל?


פרשת השבוע תצוה - מי מכיר את פורים?
פרשת השבוע תצוה - מי מכיר את פורים?

יש המתייחסים לפורים כאל יום לא רציני. אך לאמיתו של דבר, פורים הוא יום רציני מאד, אולי הרציני ביותר.  מהכתוב ניתן ללמוד על הקשר הלוגי בין פורים לכיפורים. המילה כפורים משמעה "כ-פורים", כמו פורים. משמע, שחג פורים עולה בקדושתו ובמעלתו על כפורים ונמצא במדרגה רוחני עליונה ממנו. הכיצד? 


פרשת השבוע תרומה - הכסף והנחשת והזהב
פרשת השבוע תרומה - הכסף והנחשת והזהב

המצאתו של יעקב אבינו את הכסף כמטבע עובר לסוחר מעוררת תמיהה. וכי לא מצא יעקב אבינו דבר החשוב יותר לתקן לדורי דורות אלא את המטבע?


פרשת השבוע יתרו - עיקר היהדות
פרשת השבוע יתרו - עיקר היהדות

בפרשת השבוע יתרו כתוב: "לא תרצח" בניקוד פתח, ובפרשת ואתחנן כתוב: "לא תרצח", בניקוד קמץ. מדוע? כיון שיש אדם רוצח, רק בזה שהוא קומץ את פיו. ויש אחר הרוצח על-ידי שהוא פותח את פיו.


פרשת השבוע בשלח - חמושים וערב רב
פרשת השבוע בשלח - חמושים וערב רב

כשראה אותם יוצאים על צבאותם, עם בעל שלטון מסודר והנהגה, כשהוא עומד על טיב האוצר הזה, התחרט על שהוציאם מעבדותם. צערו גדול היה. ווי ווי! כי ידע מה תועלתם...


פרשת השבוע שמות - משה יוצא לשליחות
פרשת השבוע שמות - משה יוצא לשליחות

מרחץ הדמים של פרעה - "ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל" (שמות ב', כ"ג), ולפני כן, קודם שמת המלך, לא היה להם על מה להיאנח? מהו הקשר בין מותו של פרעה לבין אנחתם? אלא: כל עוד היה המלך חי, סברו, שרק פרעה זה מתאכזר ליהודים, אבל לכשימות ויקום תחתיו מלך חדש, ישתפר המצב, והנה, "וימת מלך מצרים" ודבר לא נשתנה לטובה. ראו שהיתה תקוותם תקוות שווא, כל הפרעונים שווים, ורק בורא העולם יוכל להושיעם.


פרשת השבוע בא - קדש לי כל בכור
פרשת השבוע בא - קדש לי כל בכור

מתחילה היו צריכים להיות כל הבכורים כהנים, ויש בכך רעיון גדול. כי באופן זה בכל משפחה יהיה אדם שמיועד לעניינים שבקדושה, וכך כל העם כולו, על כל משפחותיו יהיה קשור באופן שלם לעבודת ה' ולענייני הרוח, כאשר לכל משפחה יהיה נציג שישרת בקודש במשכן או במקדש. אבל...

 

 

שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החבר

    
 
מדורי פרשת השבוע:
 
.
 
אתרי הללויה נוספים:
 
אות בספר תורה

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו

Created by Jewtech