פרשה פשוטה.
 
הרבנית לאה טנג'י
 
מרצה בארגון לב לאחים
ומחנכת  בבית יעקב.
 
מדורי פרשת השבוע.
הכותבים בהללויה


  

תורת הנפש.
הרב מאור דוד כהן 

   
  

מראה כהן.
הרב ראובן כהן.

   
  

עיונים ופרפראות.
מר גבריאל תירוש

   
  פרשה פשוטה.
הרבנית לאה טנג'י.
   
  מזווית נשית.
גב' אורית לבב.
   
   
  

תורת משה.
הרב משה אביטל זצ"ל.

 פרשה פשוטה - פרשת השבוע וארא
פרשה פשוטה - פרשת השבוע וארא

אומר הקב"ה אל משה, הרבה פעמים ניגלתי אל האבות הקדושים וכרתי עימם ברית לתת להם את ארץ כנען, ארץ מגוריהם, "וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל" –כל הצער שהמצרים מעבידים אותם והם מתענים תחת ידם, לכן תאמר לבני ישראל שרצוני להוציאם תחת סבלות מצרים. והקב"ה מתבטא ארבע לשונות של גאולה:


פרשה פשוטה - פרשת השבוע ויחי
פרשה פשוטה - פרשת השבוע ויחי

"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה" – מאז שירד יעקב לארץ מצרים ושהה שם במחיצת בנו יוסף, עברו 17 שנים.יעקב הרגיש שהוא חולה ונוטה למות, ונס היה זה שיעקב חלה קודם שנטה למות, ומדוע?


פרשה פשוטה - פרשת השבוע שמיני
פרשה פשוטה - פרשת השבוע שמיני

מיד לאחר שבעת ימי המילואים פנה משה רבנו אל אהרון אחיו ובישר לו: הקב"ה ציווני למנות אותך לכהן גדול! פני אהרון הכהן, אחי משה, עטו הבעה של פליאה: "אחי היקר משה, אמר אהרון, הייתכן כי אתה יגעת וטרחת כ"כ על המשכך ועשייתו ובגדולה אזכה אני?"


פרשה פשוטה - פרשת השבוע כי תשא
פרשה פשוטה - פרשת השבוע כי תשא

מחצית השקל, חטא העגל.  בין כל הזהב שזרקו לאש, היתה לוחית עם כיתוב "עלה שור", שהיתה שייכת למיכה. מי היה מיכה? מיכה היה אחד התינוקות שפרעה במצרים שם, תינוקות במקום לבנים. ראה זאת משה רבנו, שאל את ה' במה חטאו תינוקות אלו?


פרשה פשוטה - פרשת השבוע תצוה
פרשה פשוטה - פרשת השבוע תצוה

ללמדך שגם התורה שנלמדת חייבת להיות זכה וטהורה ללא כל דעות זרות ומוזרות, שהרי מלכים מורישים כתרים לבניהם אחריהם, ועשירים מורישים עושרם, אבל התורה – אינה עוברת בירושה!!! מדוע?


פרשה פשוטה - פרשת השבוע תרומה
פרשה פשוטה - פרשת השבוע תרומה

אלא בתוכם של כל אחד ואחד מעמ"י, כל איש צריך לפנות מקום בו יוכל הקב"ה להיות בתוכו להרגיש "קרבת אוקים לי – מה טוב " כאשר אדם לוקח עימו " שויתי ה' לנגדי תמיד " ה' נמצא עימו בכל מקום ובכל מצב - ממילא יש לו יותר עזר וסיוע משמים בכל מקום שהולך...


פרשה פשוטה - פרשת השבוע יתרו
פרשה פשוטה - פרשת השבוע יתרו

מי היה יתרו? יתרו היה כומר לעבודה זרה. מים שעמד על דעתו ועד לאותו יום שבא אליו משה רבנו  (כשברח מפני פרעה) לא הניח יתרו שום עבודה זרה שבעולם שלא עבדה!!


פרשת השבוע כי תצא - פרשה פשוטה
פרשת השבוע כי תצא - פרשה פשוטה

מלחמת מצווה, מלחמת רשות. מלחמת מצווה – אלו כל המלחמות על כיבוש ארץ ישראל. על מלחמות אלו נצטוו בני ישראל מפי ה', ובמלחמת מצווה כולם חייבים, אפילו "חתן מחדרו וכלה בחופתה". לעומת זאת מלחמת רשות – אלו מלחמות שלא נצטוו עליהן מפי ה', אלא נלחמו כדי להרחיב את גבולות את ארץ ישראל. במלחמת רשות משתתפים רק הגברים שיודעים להלחם והם אמיצי לב.


פרשת השבוע שופטים - פרשה פשוטה
פרשת השבוע שופטים - פרשה פשוטה

פרשת שופטים פותחת בפסוק: "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך..". כאשר יכנסו בני ישראל לארץ ישראל, יהיו חייבים למנות על עצמם שופטים ושוטרים שישמרו עליהם, לבל יזוזו חלילה מדרך התורה, וישפטו אותם משפט צדק.


פרשת השבוע כי תבוא - פרשה פשוטה
פרשת השבוע כי תבוא - פרשה פשוטה

"ולקחת מראשית כל פרי האדמה..ובאת אל הכהן". פרשה זו מלמדת אותנו מהי מצוות ביכורים? המשנה במסכת ביכורים אומרת לנו: יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שבכרה, כלומר, פרי התאנה שצמח הראשון מכל העץ (ולכן נקרא ביכורים, מלשון בכור).פרשת השבוע ניצבים - פרשה פשוטה
פרשת השבוע ניצבים - פרשה פשוטה

ז' באדר, ארבעים שנה ליציאת בני ישראל מארץ מצרים, היום האחרון לחייו של משה רבנו ע"ה. הרבה דברי מוסר, חיזוק ותוכחה אמר משה רבנו לבניו האהובים, בני ישראל,בפרשת השבוע ניצבים ביום מותו.


פרשת השבוע וילך - פרשה פשוטה
פרשת השבוע וילך - פרשה פשוטה

"וילך משה וידבר את הדברים האלה אל ישראל". כפי שכתבנו בפרשה הקודמת שמשה רבנו דיבר את הדברים הללו ביום פטירתו ז' באדר. רואים כאן מסירותו של מנהיג בעם ישראל, שהניח את צער מיתתו ודאג לצרכי עם ישראל. משה היה בן 120 שנה...


פרשת השבוע האזינו - פרשה פשוטה
פרשת השבוע האזינו - פרשה פשוטה

בפרשה זו, פרשת "האזינו" אומר משה שירה לבני ישראל והיא כתובה במילים יפות וגבוהות, ומסודרת בפסוק לפי הסדר הנאה ביותר, כפי שמתאים לשירה. השירה נאמרה ע"י משה ביום מותו, ובה סידר משה לבני ישראל כל מה שקרה להם בעבר מאז אברהם, יצחק ויעקב האבות הקדושים, וכן כל מה שיקרה להם בעתיד, עד הדור האחרון, דור הגאולה השלמה באחרית הימים.


פרשה פשוטה - פרשת השבוע בראשית
פרשה פשוטה - פרשת השבוע בראשית

אפילו אם הוא אוכל רק עפר, הרי עפר מצוי בכל מקום בעולם בו הוא הולך. אילו האדם נצטווה לחרוש את האדמה ועד שהאדמה מגדלת לו משהו לוקח כ"כ הרבה זמן וטרחה עצומה, אז לכאורה נראה שהאדם נענש יותר קשה מהנחש.


פרשה פשוטה - פרשת השבוע נח
פרשה פשוטה - פרשת השבוע נח

טרם נתחיל בסיפור הפרשה, נקדים את הרקע לירידת המבול וסיבת הבאתו. מהאדם הראשון ועד הולדתו של נח, היו עשרה דורות. בזמן זה התמלא העולם באנשים רבים. מדור לדור ירדו הדורות בעוצמתם, בשנות חייהם, ואף בדרגתם הרוחנית, עד שהגיעו לדרגות שפלות של העברות החמורות ביותר...פרשת השבוע לך לך
פרשת השבוע לך לך

בפרשת השבוע לך לך הגיעו שמועות לנמרוד, מיד ושמו אותו בבית הסוהר. יצא דינו להישרף "כמורד במלכות". היה לנמרוד תנור גדול מאוד שנקרא "אור כשדים" והסיקו אותו במשך 40 יום ו-40 לילה רצוף, עד שכל העיר היתה כמרחץ חם. כל האנשים מכל העולם התאספו לראות כיצד אברם יישרף...


פרשה פשוטה - פרשת השבוע וירא
פרשה פשוטה - פרשת השבוע וירא

כפי שסופר בפרשת הבוע הקודמת, אברהם נימול בגיל 99 שנים! בשל זקנתו של אברהם, החלישה אותו המילה מאוד. "וירא אליו באלוני ממרא" – בזכות המצווה שקיים שמל את עצמו בזקנתו


פרשת השבוע חיי שרה - פרשה פשוטה
פרשת השבוע חיי שרה - פרשה פשוטה

בפרשת השבוע חיי שרה מסופר לאחר שהלכו אברהם ויצחק להר המוריה, לקיים את מצוות עקדת יצחק, נשארה שרה לבדה בביתה. הנה הופיע בביתה אדם זקן, שהיה זה למעשה השטן שהתחפש לזקן, שהיות שאברהם ויצחק לא שמעו לדבריו, ולא הצליח לבלבלם בקיום מצוות ה', החליט להציק לשרה ולהפחידה.


פרשת השבוע ויצא - פרשה פשוטה
פרשת השבוע ויצא - פרשה פשוטה

בפרשה הקודמת, כאמור יעקב אבינו שומע לעצת אימו ויוצא לארץ כנען לכיוון חרן, לבית דודו לבן אחי אימו. קודם שברח יעקב לחרן הוא ביקש רשות מאת ה', ולאחר שהקב"ה הסכים עימו – יצא יעקב לחרן.


פרשת השבוע וישלח - פרשה פשוטה
פרשת השבוע וישלח - פרשה פשוטה

בפרשת השבוע וישלח יעקב נפרד מלבן, והוא נמצא בדרכו לארץ ישראל, אך יודע יעקב שאף על פי שעברו עשרים ואחת שנה מאז שעזב את בית אביו בארץ כנען יתכן שעדיין עשו אחיו כועס, ואפילו חפץ להורגו...


פרשת השבוע וישב - פרשה פשוטה
פרשת השבוע וישב - פרשה פשוטה

"וישב יעקב בארץ מגורי אביו" – יעקב סיים את הפגישה עם עשו. הוא המשיך ללכת לכיוון ארץ ישראל, בדרך נפטרה רחל אימנו בשעת לידת בנימין ויעקב קבר אותה בדרך אפרתה בית לחם, כפי שהקב"ה אמר לו ברוח הקודש כדי שיתפלל על בניה כשיצאו לגלות.


פרשת השבוע מקץ - פרשה פשוטה
פרשת השבוע מקץ - פרשה פשוטה

"ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם חלום". לאחר שחלפו שנתיים מאז פתר יוסף לשר המשקים ולשר האופים את חלומותיהם. כפי שיוסף פתר: את שר המשקים שיחררו מבית הסוהר והוא שב לתפקידו ואת שר האופים תלו. יוסף נותר לבד בבית הסוהר, ושר המשקים שהבטיח ליוסף שהוא יזכירהו לפני פרעה לטובה, שכח הבטחתו.


פרשת השבוע ויגש - פרשה פשוטה
פרשת השבוע ויגש - פרשה פשוטה

כאמור בפרשה הקודמת, לאחר החיפושים בשקיהם של האחים, נמצא הגביע בשקו של בנימין. האחים קורעים את בגדיהם מרוב צער וחרפה, ושבים למצרים יחד עם אחיהם היקר בנימין. כשהגיעו למושל שאלם: "הכיצד העזתם להיות כפויי טובה, תחת הטובות הרבות שגמלתי עימכם?".


פרשת השבוע שמות - פרשה פשוטה
פרשת השבוע שמות - פרשה פשוטה

טרם נפתח בסיפור פרשת השבוע , ראוי לציין את העובדה שפרשת שמות פותחת את הימים הקדושים והנעלים הנקראים "ימי השובבי"ם", שנקראים כך על שמם של פרשיות השבוע הקרובות: שמות, וארא, בא, בשל, יתרו, משפטים.

שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החבר

    
 
מדורי פרשת השבוע:
 
.
 
אתרי הללויה נוספים:
 
אות בספר תורה

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו

Created by Jewtech